Privacy statement

Algemeen

In onze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Uitgelegd wordt waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens worden opgeslagen. Daarnaast leest u hier ook wat uw rechten zijn met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

&Bas gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. De persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. Dit doen wij door onze ICT-beveiliging up to date te houden en te zorgen dat onze (werk-)processen voldoen aan de wettelijke eisen.

Wie zijn we
&Bas is een adviesbureau gespecialiseerd in het begeleiden van mensen in sleutelposities binnen gemeentes en andere overheidsinstanties. Bestuur en ambt dragen er samen de verantwoordelijkheid en moeten dus nauw samenwerken om succesvol te zijn. Wij begeleiden (nieuwe) colleges in het samenspel. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel verzamelen persoonsgegevens
&BAS verzamelt en verwerkt voor de uitvoering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden verwerkt ter uitvoering van een met u gesloten overeenkomst en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers;
u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in).

Persoonsgegevens die wij verwerken
&Bas verzamelt en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de juiste uitvoering van de opdracht en uitsluitend de gegevens die u zelf aan ons verstrekt of die met uw toestemming via derden zijn verkregen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Natuurlijke personen

Bij inschrijving:

NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer(s) en andere contactgegevens;
Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
Pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis.

Bij dienstbetrekking:

Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;
Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
Rechtspersonen:

Naam van de onderneming en rechtspersoonlijkheid;
Adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummers en andere contactgegevens;
Naam contactpersoon/contactpersonen.

Bijzondere persoonsgegevens

&Bas legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Delen persoonsgegevens
&Bas kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de gesloten overeenkomst.

&Bas heeft de nodige (technische) maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Bewaren persoonsgegevens
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Geen arbeidsrelatie
Heeft u niet voor &Bas gewerkt dan houden wij uw persoonsgegevens beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact. Zowel na een jaar als na twee jaar krijgt u bericht dat u bij ons staat ingeschreven. Reageert u na twee jaar niet dan wordt u automatisch uitgeschreven.

U kunt u ten allen tijden uitschrijven door dit aan ons kenbaar te maken. Uw persoonsgegevens zijn na drie kalendermaanden definitief verwijderd.

Arbeidsrelatie
Werkt of heeft u voor &Bas gewerkt dan houden wij uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.
Bepaalde persoonsgegevens zijn t.b.v. bijv. claims, audits ) en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor &Bas.

Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, dan kunt u dit aangeven bij uw contactpersoon. U wordt niet meer benaderd door &Bas. Uw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor &Bas overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, dan kunt u dit aangeven. U wordt niet meer benaderd door &Bas. Uw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor &Bas overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Uw rechten
Inzage en/of wijzigen gegevens

Voor kandidaten, zzp’ers en zakelijke relaties:
Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u met ons contact opnemen.

Overige relaties:
U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met &Bas.

Beveiliging
&Bas doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens.

Indien en voor zover persoonsgegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is &Bas met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of vermoeden datalek
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door &Bas , dan kunt u dan kunt u s per e-mail contact met ons opnemen via info@en-bas.nl.

Wijzigingen
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.